Op 17 oktober jl. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Naast steeds terugkerende onderwerpen als commissieverslagen, financiële cijfers en rondvraag staan er dit jaar ook punten geagendeerd als AVG en Een rookvrij sportcomplex. In haar openingswoord spreekt voorzitter Anja Vermeulen haar zorg uit over de toekomst van de vereniging. Ze signaleert een trend waarbij steeds minder leden invulling kunnen geven aan het klassieke model van vereniging zijn met veel zelfwerkzaamheid door vrijwilligers. Daarbij is de verwachting vaak dat met het betalen van de contributie alles verder geregeld is en wordt.

Deze verwachting kan niet waargemaakt worden. De laatste financiële cijfers laten zien met de opbrengst van de contributie alleen de veld- en zaalhuur en de afdracht aan het KNKV gedekt zijn. Voor alle andere uitgaven (trainers, spelmaterialen, activiteiten van de CNA etc) moeten betaald worden uit inkomsten waarbij we afhankelijk zijn van anderen (huuropbrengsten,  sponsorinkomsten etc). Dit laat zeker geen ruimte voor inzet van minder vrijwilligers en meer professionals wat een oplossing voor bovengenoemd probleem kan zijn. Maatschappelijke  ontwikkelingen waarbij steeds vaker een beroep gedaan wordt op mensen zoals mantelzorg, financiële onafhankelijkheid voor beide partners, hogere pensioenleeftijd,  laten ouders
soms ook weinig ruimte om zich in te kunnen zetten voor vrijwilligerstaken. Deze en andere zaken stellen de vereniging voor keuzes waar de beleidscommissie die in 2019 wordt samengesteld een antwoord op mag formuleren, althans een aanzet hiertoe kan geven. Voorlopig zullen we het met elkaar moeten oplossen; vandaar de oproep aan ieder spelend lid of de ouders als het een jeugdlid betreft om een aantal verenigingstaken op zich te nemen. Het puntensysteem dat vorig jaar is ingevoerd is een brief nogmaals uitgelegd.

Ze eindigde met een feestelijk bericht: in 2019 bestaat VZOD 70 jaar als korfbalvereniging. Dit zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. De feestcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Na de huldiging van drie jubilarissen, waarover elders op deze website meer, worden de verslagen besproken. De penningmeesters ontvangen decharge over hun gevoerde beleid, de kascommissie roemt hun deskundigheid. Aansluitend wordt de stand van zaken gemeld t.a.v. de gevolgen van de AVG voor de vereniging. Binnenkort zal de privacyverklaring online worden  geplaatst. Nog niet alle leden hebben het toestemmingsformulier ingeleverd, wat ter plekke nog kan worden gedaan.

Daarna wordt het voorstel om een rookvrij sportcomplex te worden toegelicht. Alle aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel wat betekent dat met ingang van 1 maart 2019 VZOD een rookvrij sportcomplex is. Wel wordt aandacht gevraagd voor een schone toegang van het complex. Hier zal zeker aandacht aan gegeven worden. De vacature van secretaris is vanaf vandaag weer ingevuld en wel door Mirjam van Soest-Poortvliet. Anja Vermeulen heet haar van harte welkom binnen het bestuur, waarna de leden dit onderstrepen met applaus. Marian van Leeuwen wordt hartelijk bedankt voor haar inzet als notulist afgelopen jaar, een rol die ze spontaan oppakte toen duidelijk werd dat er vorig geen secretaris gevonden werd.

Na de rondvraag, werd de vergadering gesloten rond 21.00 uur.