Historie & Functiebeschrijving

Ongeveer vijf jaar geleden zagen wij de noodzaak om nieuwe scheidsrechters binnen onze vereniging op te leiden. Door een toename in het aantal te leiden thuiswedstrijden (zowel jeugdwedstrijden als wedstrijden in de breedtesport) en de verplichte aanwijzingen van het KNKV hadden wij een tekort aan gemotiveerde scheidsrechters. Door een gebrek aan organisatie en beleid op dit gebied liep onze vereniging veel jonge talentvolle scheidsrechters mis en konden gediplomeerde scheidsrechters niet ondersteund worden.

Vanuit het initiatief van twee personen is een werkgroep gevormd, welke na voldoende onderzoek begonnen is met het herstructureren van het te voeren beleid met als speerpunten werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters. Binnen vijf jaar is deze werkgroep (WGO) uitgegroeid tot een groep van zeven personen. De voorzitter van de WGO vertegenwoordigt de werkgroep richting Bestuur en de Technische Commissie binnen onze vereniging.

Leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor de beschreven speerpunten en voor de aanwijzing van scheidsrechters voor oefenwedstrijden, wedstrijden in de breedtesport en de door het KNKV op verenigingsnaam aangewezen wedstrijden. De werkgroep opereert zelfstandig met als enig belang bevordering van de kennis, ervaring en motivatie van onze scheidsrechters. Hierbij staat het persoonlijke contact met de scheidsrechters hoog in het vaandel.

Het bezit van het diploma KNKV-Beoordelaar dan wel het diploma KNKV-Scheidsrechter zien wij als een vereiste om scheidsrechters binnen onze vereniging op te leiden en te begeleiden. Binnen de huidige werkgroep zijn momenteel drie leden in het bezit van het diploma KNKVBeoordelaar en zes leden in het bezit van het diploma KNKV-Scheidsrechter. Vrijwel wekelijks zijn twee beoordelaars en drie scheidsrechters actief “buiten de deur”. De WGO vergadert zes keer per seizoen en organiseert drie keer per seizoen een bijscholingsavond, of zoals wij dat noemen “scheidsrechters avond”, voor alle scheidsrechters van onze vereniging.

Werving en doelgroep

Het werven van scheidsrechters is één van de belangrijkste speerpunten voor de WGO. Alleen door regelmatig nieuwe scheidsrechters op te leiden is het mogelijk ons scheidsrechterskorps in stand te houden.

Ons jaarlijkse schoolkorfbal toernooi is hét podium waar jonge scheidsrechters binnen onze vereniging voor het eerst kennis kunnen maken met het fluiten van wedstrijden. Voor dit toernooi vragen wij leden vanaf de C-jeugd voor het fluiten van wedstrijden in de onder- of bovenbouw. Omdat het hier om het fluiten van wedstrijden met onervaren korfballers gaat, is onze ervaring dat veel jeugdleden zonder twijfel instemmen. De eerste wedstrijden Omdat de meeste scheidsrechters nog nooit een wedstrijd gefloten hebben is het van groot belang dat zij voorafgaand aan het schoolkorfbal toernooi uitleg krijgen over spelregels en over de omgang met spelers en coaches. Tijdens het toernooi worden alle scheidsrechters begeleid door leden van de WGO. Na elke wedstrijd volgt een korte bespreking en krijgen de scheidsrechters de gelegenheid vragen aan de begeleider te stellen. Voor de finale wedstrijden worden de scheidsrechters op basis van hun prestaties aangewezen. Dit stimuleert en motiveert de aanwezige scheidsrechters tijdens het toernooi in positieve zin. Op deze manier worden de “beste” scheidsrechters van de dag beloond voor hun prestaties. Belangrijk is wel dat het plezier in het fluiten van wedstrijden voorop staat.

Het vervolg

Na afloop van het toernooi worden de scheidsrechters gevraagd hoe zij deze dag als scheidsrechter hebben ervaren en of zij verder opgeleid willen worden tot gediplomeerd scheidsrechter. Zo ja, dan krijgen zij een persoonlijk opleidingstraject aangeboden. Opleidingstraject en het vervolg Na het schoolkorfbal toernooi worden de nieuwe scheidsrechters ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden in de laagste pupillen klasse en wordt gestart met het persoonlijke opleidingstraject. Vanaf dit moment worden de scheidsrechters tijdens de wedstrijden begeleid door leden van de werkgroep. Ons streven is, afhankelijk van het aantal te fluiten wedstrijden elke scheidsrechter minimaal zeven keer per seizoen door zoveel mogelijk verschillende begeleiders te volgen. Hulpmiddelen Voor het opleiden van de scheidsrechters maken wij gebruik van de door het KNKV beschikbaar gestelde opleidingsmateriaal in combinatie met een door onszelf geschreven richtlijn voor beginnende scheidsrechters. Van elke wedstrijd wordt een beoordelingsformulier gemaakt en na afloop van de wedstrijd met de scheidsrechter besproken. Op basis van het beoordelingsformulier weet de scheidsrechter welke verbeterpunten of vorderingen er zijn. Alle beoordelingen van een scheidsrechter worden vastgelegd in een individueel portfolio. Door middel van dit portfolio kunnen de leden van de WGO de vorderingen per scheidsrechter volgen. Dit blijkt naadloos aan te sluiten op de vervolgopleiding van het KNKV.

Spelregelkennis

Tegelijkertijd met de praktijkervaring wordt begonnen met het klaarstomen voor de “Basisopleiding-B”, de basisopleiding van het KNKV als startpunt voor scheidsrechters op elk niveau. Wij verwachten van de beginnende scheidsrechters dat zij door zelfstudie de korfbal spelregels eigen maken. Toetsing van de spelregelkennis vindt plaats door middel van “test je kennis” op de website van het KNKV.

Naast deze zelfstudie organiseert de werkgroep, minimaal drie keer per seizoen, een zogenaamde “scheidsrechters-avond”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de spelregelkennis getoetst en praktijkvoorbeelden besproken. Ook de “Verenigingsscheidsrechters” en “KNKV-scheidsrechters” zijn deze avonden aanwezig. Dit zorgt voor een brede input van kennis en ervaring.

Scheidsrechters materiaal

Voor een professionele uitstraling wordt voor de beginnende scheidsrechters tijdens de opleiding voor “Basisopleiding-B” door de vereniging een scheidsrechters-shirt een stopwatch en een fluitje beschikbaar gesteld. Het scheidsrechters-shirt, voorzien van het “clublogo” en op de rug de tekst “scheidsrechter”, zorgt ervoor dat de scheidsrechter vooraf worden herkent en vooral erkent. Door een slimme keuze van kleur (in ons geval zwart met oranje) kan dit shirt bij vrijwel elke bezoekende partij gebruikt worden. Geslaagd voor “Basisopleiding-B” en dan ? Na het behalen van de “Basisopleiding-B” kan er voor gekozen worden de vervolgopleiding voor “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-scheidsrechter” te starten. Gedurende dit opleidingstraject wordt ervaring opgedaan door het fluiten van wedstrijden van de laagste senioren of junioren onder begeleiding van leden van de werkgroep. Voor vastlegging van de vorderingen wordt gebruikt gemaakt van de eerder beschreven hulpmiddelen. Het individueel begeleiden is ook hier van groot belang. Bij voldoende ervaring en goede beoordelingen kan een PVB (Proeve van Bekwaamheid) worden aangevraagd bij het KNKV.

Geslaagd voor “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” en dan ?

Na het behalen van zijn/haar diploma ontvangt de “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKVScheidsrechter” als beloning en motivatie, een compleet scheidsrechters tenue. Ook mag na het behalen van het diploma “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” begeleiding vanuit de werkgroep zeker niet vergeten worden. Deze groep scheidsrechters ervaren het als zeer prettig, als er zo nu en dan iemand vanuit de werkgroep meegaat naar een wedstrijd “buiten de deur”. Op deze manier kunnen zij praktijk ervaringen delen met de begeleider. Deze ervaringen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast tijdens de scheidsrechters-avonden. Ook bieden wij de “Verenigingsscheidsrechter” of “KNKV-Scheidsrechter” de mogelijkheid beoordelingsrapporten te bespreken en kunnen wij adviseren bij vragen of problemen.

Resultaten

Sinds de vorming van de werkgroep begin 2010 zijn, mede door de inzet van de leden van de werkgroep goede resultaten geboekt, waar wij als vereniging ook nu nog wekelijks profijt van hebben.

In 2010 bestond het scheidsrechterskorps uit zes aankomend scheidsrechters en twee beoordelaars. Op dit moment bestaat ons scheidsrechterskorps uit veertien scheidsrechters. Drie van de zes KNKV-Scheidsrechters zijn vrijwel wekelijks “buiten de deur” actief. Vier jeugdscheidsrechters volgen op dit moment de opleiding “Verenigingsscheidsrechter/KNKVScheidsrechter” en vier jeugdleden zijn in opleiding voor het diploma “Basismodule-B”. Dat de afgelopen vijf jaar door de WGO veel energie is gestoken in de bevordering van de arbitrage blijkt uit het aantal leden, welke met goed resultaat hun opleiding hebben afgerond. In deze periode hebben vijf leden hun Basismodule-B behaald en hebben één Verenigingsscheidsrechter en één KNKV-Beoordelaar hun opleiding met succes afgerond. Ook hebben drie leden hun diploma KNKV-Scheidsrechters behaald, waarvan één scheidsrechter dit jaar is doorgestroomd naar assistent-scheidsrechter niveau 3.

Een voorbeeld

“Van beginnend scheidsrechter tijdens schoolkorfbal toernooi tot assistent-scheidsrechter niveau 3”

Een mooi voorbeeld is het verhaal van één van onze leden, die zijn scheidsrechters carrière enkele jaren geleden is begonnen op ons jaarlijkse schoolkorfbal toernooi. Na het toernooi is hij door de leden van de werkgroep intensief begeleid. Het bleek al snel dat hij een talentvolle en enthousiaste scheidsrechter was. Omdat hij al in het bezit van het diploma “Basismodule-B” was behaalde hij nog geen half jaar na de start van zijn interne opleiding in 2010 zijn diploma “Verenigingsscheidsrechter”.

Gedurende de eerste vijf wedstrijden “buiten de deur” is hij altijd begeleid door een lid van onze werkgroep. Deze begeleiding werd door hem als zeer prettig ervaren. Enerzijds omdat je dan niet alleen op stap gaat, maar anderzijds ook omdat je eventuele verbeterpunten met elkaar kunt bespreken.

In 2011 behaalde hij zijn diploma KNKV-Scheidsrechter en stroomde hij in op niveau 7. Een krap jaar later promoveerde hij naar niveau 6 en kwam via de “District Werkgroep Arbitrage” (DWA) in contact met de “District Masterclass” (DMC). Vanaf maart 2013 treed hij wekelijks aan als assistent-scheidsrechter op niveau 3. Ook nu gaat er nog regelmatig een begeleider vanuit de WGO mee naar een te fluiten wedstrijd in de Overgangsklasse of Reserve Korfballeague. Als lid van de WGO deelt hij sinds twee jaar zijn ervaringen met de scheidsrechters in opleiding tijdens de door de WGO georganiseerde scheidsrechters-avonden.

Samenvatting

Binnen onze vereniging fungeert de werkgroep zelfstandig en niet als onderdeel van andere commissies binnen de vereniging. Wij ervaren het als zeer positief dat de werkgroep zich volledig kan richten op onze speerpunten werving, opleiding en begeleiding van scheidsrechters. De samenstelling en grootte van de werkgroep is sterk afhankelijk van de grootte van het scheidsrechterskorps, al dan niet in opleiding.

De persoonlijke begeleiding van de beginnende scheidsrechters is van essentieel belang. Dit motiveert en stimuleert en zorgt er voor dat zij minder snel zullen afhaken. Uiteraard mag het plezier in het fluiten nooit uit het oog verloren worden.

Begeleiding van de Verenigingsscheidsrechter en KNKV-Scheidsrechter mag zeker niet worden vergeten. Deze groep scheidsrechters ervaren het als zeer prettig, als er zo nu en dan iemand vanuit de werkgroep meegaat naar een wedstrijd “buiten de deur”. Ook kunnen op basis hiervan ervaringen uitgewisseld worden of als voorbeeld dienen op de scheidsrechters-avonden. Zorg voor een goede vastlegging van de vorderingen van de scheidsrechters in opleiding, door gebruik te maken van de middelen die het KNKV beschikbaar stelt op haar website.

Samenstelling en taakverdeling werkgroep arbitrale opleidingen:

Ron Venema: voorzitter, toe wijzen van scheidsrechters (thuis wedstrijden), begeleider scheidsrechter in opleiding, afgevaardigde in (J)TC.
Kees Vermeulen: secretariaat, begeleider scheidsrechters in opleiding, voorbereiding cursus materiaal, JTC-lid.
Rene Sodekampff: begeleider scheidsrechters in opleiding, coördinator beoordelingen.
Paul te Riele: begeleider scheidsrechters in opleiding, voorbereiding cursus materiaal.
Koos Kruijswijk: begeleider scheidsrechters in opleiding.
Kees van Pelt: coördinatie van scheidsrechters buiten de deur (neutrale leiding), begeleider scheidsrechter in opleiding.
Martha van Dijk: begeleider scheidsrechter in opleiding.

Contact

De werkgroep leden zijn bereikbaar via wgo@vzod.nl.

Downloads

Links