Woensdag 7 juni werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aan het begin van de vergadering hebben we Kees Tichelaar herdacht. Op 4 maart jl. overleed Kees; hij was erevoorzitter van onze vereniging.

Het bestuur ziet dat veel commissies hard werken en daar ook goede resultaten boeken. Tegelijkertijd zien we dat de onderlinge samenwerking soms beter kan. Soms botsen de belangen van de éne commissie met die van een andere. Kunst is dan om te kijken naar wat het belang van de vereniging is: wat helpt ons vooruit? Dat vergt overleg, afstemming en soms ook een stapje terug doen. Communicatie onderling is belangrijk: vertel wat je waarom doet en kijk waar verbetering mogelijk is.
Een bekend gezegde stelt: Alleen ga je sneller, samen kom je verder! In het belang van de vereniging, van VZOD zullen we moeten samenwerken, ook al is het soms niet in je eigen belang of die van de commissie. Het gaat erom dat we als vereniging bloeien en ons gezamenlijk doel verwezenlijken: een plek bieden waar men sportief zijn doelen kan nastreven maar ook een tweede thuis zijn voor leden, een veilige en sociale plek om op te groeien en te zijn. Anja sprak de hoop uit dat we ook het komende jaar dat doel voor ogen houden en zo samen aan VZOD bouwen.

Naast de gebruikelijke agendapunten stonden er ook statutenwijzigingen op de rol. Er was een tweede ronde voor nodig, omdat het quorum dat nodig is om statuten te mogen wijzigen in de eerste ronde niet aanwezig was. Maar uiteindelijk gingen alle aanwezige stemgerechtigde leden akkoord met de voorgestelde wijzigingen:

  1. De zittingstermijn van bestuursleden; volgens de huidige tekst is dit minimaal 8 jaar. Dit sluit niet meer aan bij de manier waarop vrijwilligers actief willen zijn. De eerste termijn wordt nu op drie jaar gesteld met daarna de mogelijkheid telkens een jaar te verlengen. 
  2. Het financiële boekjaar wordt gelijk gesteld aan het verenigingsjaar, dus van juli t/m juni met ingang van 1 juli 2017.Dit betekent dat er in oktober a.s. een tweede ledenvergadering gehouden wordt, waarin verantwoording wordt afgelegd over het eerste halfjaar van 2017. Daarna zal de ledenvergadering telkens in oktober plaatsvinden.

Verder namen we deze avond afscheid van Dineke Westerhof De Boer als secretaris van VZOD. In het bestuur gekomen op 27 november 2014 heeft ze een aantal jaren met verve deze taak vervuld. Bescheiden, maar ook zelfverzekerd voerde ze haar taak uit. Alles was op tijd en tip-top in orde. Dineke, nogmaals vanaf deze plek hartelijk dank voor je inzet en betrokkenheid!
Helaas hebben we nog geen opvolger gevonden voor Dineke. We hopen dat er binnen of buiten de vereniging snel iemand deze taak op wil pakken.

Sinds het vertrek van Sietze vorig jaar oktober, was de bestuursfunctie van Technische Zaken vacant. Bart in ’t Veld wil deze functie op zich nemen; de vergadering verwelkomde hem met een hartelijk applaus en daarmee was Bart gekozen.  Naast bestuurslid is Bart contactpersoon en sparringpartner van de technische staf, de TC en de WGO. We wensen hem veel succes!

Namens het bestuur,
Anja Vermeulen, voorzitter